Tilsynsrapport

I ministeriets Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

står:

§ 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves, jf. dog § 9 a.

§ 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie,

2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og

3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt., og § 2, stk. 3, 1. pkt.

Endvidere nævnes:

§ 9 b. Den eller de tilsynsførende, der er nævnt i § 9 a, stk. 1, vælges af forældrekredsen for højst 4 år ad gangen. Forældrekredsen kan dog i stedet anmode kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at udpege den eller de tilsynsførende. Skolen skal underrette Ministeriet for Børn og Undervisning om, hvem der er valgt eller udpeget til at føre tilsyn.

For Skt. Annæ Skole foretages dette tilsyn af Københavns kommune.

 

Nedenstående kan de seneste års tilsynsrapporter ses:

Tilsynserklæring skoleåret 2023-2024

Tilsynserklæring skoleåret 2022-2023

Tilsynserklæring skoleåret 2021-2022

Tilsynserklæring skoleåret 2020-2021

Tilsynserklæring skoleåret 2019-2020

Tilsynserklæring skoleåret 2018-2019