Indskoling

Da skolen er afdelingsopdelt, strækker vores indskolingsafdeling sig fra 0.-5. kl. De små klasser 0.-3./4. kl. holder til i vores trygge og rare indskolingsbygning. Skolens 0. klasser har deres eget ‘lille’ område med køkken og borde, hvor de kan samles om forskellige lege og aktiviteter på tværs af klasserne. Indskolingsafdelingen er blevet delvist nyistandsat  i 2014 med det nye 0. klasse område, indretning af nye mødelokaler samt Ressourcecenter.

Skolens SFO har til huse i samme bygning i egne lokaler, men når skoledagen er forbi, og SFO’ens vifte af forskellige aktiviteter og lege bredes ud, bliver indskolingens mange faciliteter og lokaler også taget i brug. Det er med til at skabe tryghed og sammenhæng i hverdagen. Vi lægger netop stor vægt på, at eleverne oplever en helhed mellem skole – og fritidsdel. 0.-3. klasse har således en klassepædagog tilknyttet, som både deltager i trivselstimerne samt i ugentlige teammøder med lærerne.

I indskolingsafdelingen summer det ofte af børn, der læser på gangen eller har fordybet sig i andre faglige opgaver. Der er morgensang og trivselstime en gang om ugen, flere gange om året er der projektuger, hvor skemaet brydes op, og de enkelte årgange går i dybden med et særligt emne. Projektarbejdet rummer også en social gevinst. Når eleverne arbejder sammen om et projekt, opnår de bedre forståelse for hinanden og lærer, hvad gensidig respekt betyder. Det er skoledagens mange projekter, årets traditioner og de enkelte elevers venskaber på kryds og tværs af klasser, der i høj grad er med til at styrke fællesskabet i indskolingen.

To – lærerordning
I indskolingen prioriterer vi ekstra lærerressourcer. I 0. klasserne er der to børnehaveklasseledere i hver klasse, og i 1. og 2. klasse er der to lærere med i undervisningen fire timer om ugen. Vi har fokus på ‘tidlig indsats’ i 1.og 2. klasse, hvilket betyder, at en ressourcelærer deltager i dansk og matematikundervisningen i to lektioner om ugen. I fagene musik, idræt og natur/teknik er der ligeledes støtteordninger i de mindre klasser. Flere lærere i undervisningen er en styrke, både når den enkelte elevs behov skal tilgodeses, og når undervisningen ‘slår sine folder’ uden for klasselokalet.

Fokus på læsning i indskolingen
På Sankt Annæ Skole tager vi opgaven med at gøre eleverne til selvstændige læsere meget alvorligt. I indskolingen lægges grunden til læsning og læring i alle andre fag, og det er derfor et mål, at eleverne har udviklet sig til selvstændige læsere med tro på egne evner efter de tre første skoleår. Vi organiserer læseundervisningen, så den tager højde for den evidens der er for, hvordan børn bedst lærer at læse. Det er bl.a. fokus på, at der skal instrueres direkte i lydene og at læsefærdigheder udvikles gennem træning. Der handler således om at få etableret nogle gode læsevaner helt fra første færd. Uden dem bliver der ingen udvikling. Vores fokus er derfor på, at der skal læses hver dag, så eleverne får oparbejdet gode læserutiner samt udviklet ejerskab til egne læsevaner allerede i 2. kl.

På skolen har vi fokus på følgende arbejdsdeling: Hjemmet støtter det enkelte barn i selv at tage en bog frem og gradvis tage ansvar for læsningen hjemme. De skal hjælpes med at finde et godt tidspunkt og en genkendelig dagsrytme, og i starten skal der lyttes med. På skolen sørger lærerne for, at der læses tekster, som eleverne er i stand til at læse med de strategier, som de behersker.

Vi har rigtige gode erfaringer med vores indsats. Vi ser, at læsningen i langt højere grad bliver en selvfølge for eleverne, og måske endnu vigtigere – at de starter deres læseliv med tillid til egne evner.