Ordensregler

Elevernes færden og samvær, både her på skolen og på ture, skal være høflig og med respekt for andre mennesker.
Alle elever og ansatte har i fællesskab med forældrene et fælles mål, at bidrage til at Sankt Annæ skoles målsætning og værdigrundlag kommer til udtryk i ord og handling.
Eleverne har pligt til at rette sig efter skolens regler og de anvisninger og henstillinger, som gives af skolens personale.

Erstatningspligt:
Elever på Sankt Annæ skole er erstatningspligtige for skader, som de forsætligt eller uagtsomt tilføjer skolens inventar, bøger og ejendom. I nogle tilfælde kan skaderne dækkes af forældrenes husstandsforsikring.

Skolen har ingen erstatningspligt over for elevernes personlige ejendele. Eleverne skal derfor kun medbringe penge og værdigenstande, hvor forældrene skønner, det er nødvendigt. De kan i givet fald deponeres hos klasselæreren eller på skolens kontor .

Ordensregler vedrørende euforiserende stoffer
Det er forbudt på Sankt Annæ Skole at være i besiddelse af eller på anden måde at have omgang med euforiserende stoffer. En overtrædelse af dette forbud vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udmeldelse fra skolen.